O kancelarii

Kancelaria Prawnicza „PAULUS” powstała w 1997r., jako jednoosobowa działalność radcy prawnego Pawła Piotrkowicza.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej daje gwarancję rzetelności i najwyższych standardów zawodowych. Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w większości obszarów, poza sprawami karnymi, w tym przede wszystkim skupia się na obsłudze prawnej przedsiębiorców, reprezentując ich przed urzędami oraz sądami – wszystkich instancji. Zasadniczą kwestią jest zrozumienie tak prawnych, jak i biznesowych potrzeb przedsiębiorcy, dlatego zwracana jest szczególna uwaga na indywidualne podejście nie tylko do danego Klienta, ale także do każdej jego sprawy.

Podstawowym celem w świadczeniu pomocy prawnej jest satysfakcja jej Klienta, zapewniająca mu sukces i bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności poprzez optymalne wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia oraz obowiązujących regulacji prawnych. W codziennej pracy, bez względu na rodzaj powierzonych zadań, gwarantuję: (i) profesjonalizm i rzetelność, (ii) zawodową poufność chronioną przepisami ustawowymi, (iii) ubezpieczenie OC za skutki świadczonej pomocy prawnej, (iv) odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania, (v) dbałość o dobre imię Klienta, (vi) elastyczność i terminowość w kontaktach z Klientem.

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych dla:

 • przedsiębiorców indywidualnych i korporacyjnych (kapitałowych) w zakresie:
  1. Udzielania porad prawnych, tj. udzielania informacji o: (i) obowiązującym prawie regulującym dany stan faktyczny, (ii) możliwościach i konsekwencjach zastosowania konkretnych przepisów, (iii) skutkach działań i/lub zaniechań (o podjęciu lub braku podjęcia danej czynności prawnej i/lub faktycznej),
  2. Tworzenia ładu korporacyjnego poprzez sporządzanie: statutów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, ogólnych wzorów,
  3. Negocjowania, sporządzania i opiniowania: umów, listów intencyjnych i ofert,
  4. Sporządzania opinii, w tym due dilligence,
  5. Dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania: (i) począwszy od czynności wzywających do dobrowolnego zaspokojenia, w tym postępowanie polubowne (pojednawcze); przez (ii) etap sądowy, do uzyskania tytułu wykonawczego; po (iii) jej zaspokojenie na etapie egzekucji indywidualnej (komorniczej) lub generalnej (postępowanie upadłościowe),
  6. Występowania jako pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych i administracyjnych tak przed sądami jak i urzędami publicznymi, wszystkich instancji;
 • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie:
  1. Udzielania porad prawnych, tj. udzielania informacji o: (i) obowiązującym prawie regulującym dany stan faktyczny, (ii) możliwościach i konsekwencjach zastosowania konkretnego przepisu do wskazanego stanu faktycznego, (iii) skutkach działań i/lub zaniechań (podjęciu lub braku podjęcia danej czynności prawnej czy faktycznej),
  2. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie: umów, ofert i oświadczeń,
  3. Dochodzenie wierzytelności na wszystkich etapach postępowania: (i) począwszy od czynności wzywających do dobrowolnego zaspokojenia, w tym postępowanie polubowne (pojednawcze); przez (ii) etap sądowy, do uzyskania tytułu wykonawczego; po (iii) jej zaspokojenie na etapie egzekucji indywidualnej (komorniczej) lub generalnej (postępowanie upadłościowe),
  4. Występowanie jako pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych i administracyjnych tak przed sądami jak i urzędami publicznymi, wszystkich instancji,
  5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, ustalanie stanów prawnych nieruchomości (due dilligence), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustanawianie służebności i podziału quo ad usum,
  6. Dochodzenia roszczeń w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, w tym zwrot nieruchomości w oparciu o art. 98 tej ustawy;
 • osób prawnych (korporacji) nie prowadzących działalności gospodarczej, np. stowarzyszenia i fundacje w zakresie:
  1. Udzielania porad prawnych, tj. udzielania informacji o: (i) obowiązującym prawie regulującym dany stan faktyczny, (ii) możliwościach i konsekwencjach zastosowania konkretnego przepisu, (iii) skutkach działań i/lub zaniechań (podjęciu lub braku podjęcia danej czynności prawnej czy faktycznej),
  2. Tworzenia ładu korporacyjnego poprzez sporządzanie: statutów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, ogólnych wzorów,
  3. Sporządzania umów, listów intencyjnych, ofert,
  4. Występowania jako pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych i administracyjnych tak przed sądami jak i urzędami publicznymi, wszystkich instancji,
 • innych, np. obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych tylko w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego, w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym:
  1. Handlowego (zakładanie spółek, zmiany w KRS),
  2. Gospodarczego (negocjowanie i tworzenie: umów, ofert, regulaminów),
  3. Zastępstwa procesowego (sądy wszystkich instancji),
  4. Spadkowego: dziedziczenie testamentowe i zachowek, dział spadku;
 • prawa administracyjnego, w tym:
  1. Spraw z ustawy o gospodarce nieruchomościami (odszkodowania, zwrot nieruchomości),
  2. Zamówień publicznych,
  3. Budowlanego,
  4. Podatkowego.

Kancelaria zaprasza przede wszystkim podmioty zainteresowane pomocą prawną mające siedzibę (adres) w Warszawie oraz miejscowościach z powiatów bezpośrednio sąsiadujących z Warszawą. Usługi świadczone są przede wszystkim u Klienta (szanując czas Klienta stawię się w siedzibie i/lub miejscu zamieszkania, w uzgodnionym wcześniej czasie i terminie).

Wynagrodzenie za zlecenie prowadzenia sprawy ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależy od: (i) stopnia zawiłości sprawy, (ii) wymaganego nakładu pracy oraz (iii) przewidywanego czasu trwania; a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu (sprawy). Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym od każdej dokonanej w sprawie czynności. Cena jednorazowej porady prawnej wynosi od 150, pln do 250, pln netto za jedną godzinę wykonywanych czynności.

Kancelaria Prawnicza „PAULUS” powstała w 1997r., jako jednoosobowa działalność radcy prawnego
Pawła Piotrkowicza.
Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej przez r.pr. Pawła
Piotrkowicza daje gwarancję rzetelności i najwyższych standardów zawodowych. Świadczę usługi
doradztwa prawnego w większości obszarów, poza sprawami karnymi, w tym przede wszystkim skupiam
się na obsłudze prawnej przedsiębiorców, reprezentując ich przed urzędami oraz sądami – wszystkich
instancji. W moich codziennych czynnościach zasadniczą kwestią jest zrozumienie tak prawnych, jak i
biznesowych potrzeb przedsiębiorcy, dlatego zwracam szczególną uwagę na indywidualne podejście nie
tylko do danego Klienta, ale także do każdej jego sprawy.
Moim podstawowym celem w świadczeniu pomocy prawnej jest satysfakcja Klienta, zapewniająca mu
sukces i bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności poprzez optymalne wykorzystywanie mojej wiedzy
oraz mojego wieloletniego doświadczenia, a także obowiązujących regulacji prawnych. W bieżącej pracy,
bez względu na rodzaj powierzonych zadań, gwarantuję: (i) profesjonalizm i rzetelność, (ii) zawodową
poufność chronioną przepisami ustawowymi, (iii) ubezpieczenie OC za skutki świadczonej pomocy
prawnej, (iv) odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania, (v) dbałość o dobre imię Klienta, (vi)
elastyczność i terminowość w kontaktach z Klientem.
Specjalizuję się w świadczeniu usług prawnych dla:
I. Przedsiębiorców indywidualnych i korporacyjnych (kapitałowych) w zakresie:
1. Udzielania porad prawnych, tj. udzielania informacji o: (i) obowiązującym prawie regulującym dany
stan faktyczny, (ii) możliwościach i konsekwencjach zastosowania konkretnych przepisów, (iii)
skutkach działań i/lub zaniechań (o podjęciu lub braku podjęcia danej czynności prawnej i/lub
faktycznej).
2. Tworzenia ładu korporacyjnego poprzez sporządzanie: statutów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji,
ogólnych wzorów.
3. Negocjowania, sporządzania i opiniowania: umów, listów intencyjnych i ofert.
4. Sporządzania opinii, w tym due dilligence.
5. Dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania: (i) począwszy od czynności
wzywających do dobrowolnego zaspokojenia, w tym postępowanie polubowne (pojednawcze); przez

(ii) etap sądowy, do uzyskania tytułu wykonawczego; po (iii) jej zaspokojenie na etapie egzekucji
indywidualnej (komorniczej) lub generalnej (postępowanie upadłościowe).
6. Występowania jako pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych i administracyjnych, tak przed
sądami jak i urzędami publicznymi, wszystkich instancji.
II. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie:
1. Udzielania porad prawnych, tj. udzielania informacji o: (i) obowiązującym prawie regulującym dany
stan faktyczny, (ii) możliwościach i konsekwencjach zastosowania konkretnego przepisu do
wskazanego stanu faktycznego, (iii) skutkach działań i/lub zaniechań (podjęciu lub braku podjęcia
danej czynności prawnej czy faktycznej).
2. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie: umów, ofert i oświadczeń.
3. Dochodzenie wierzytelności na wszystkich etapach postępowania: (i) począwszy od czynności
wzywających do dobrowolnego zaspokojenia, w tym postępowanie polubowne (pojednawcze); przez
(ii) etap sądowy, do uzyskania tytułu wykonawczego; po (iii) jej zaspokojenie na etapie egzekucji
indywidualnej (komorniczej) lub generalnej (postępowanie upadłościowe).
4. Występowanie jako pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych i administracyjnych tak przed
sądami jak i urzędami publicznymi, wszystkich instancji.
5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym: zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
naruszenie posiadania, ustalanie stanów prawnych nieruchomości (due dilligence), uzgodnienie treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustanawianie służebności i podziału quo ad usum.
6. Dochodzenia roszczeń w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, w tym zwrot
nieruchomości w oparciu o art. 98 tej ustawy.
III. Osób prawnych (korporacji) nie prowadzących działalności gospodarczej, np. stowarzyszenia i fundacje
w zakresie:
1. Udzielania porad prawnych, tj. udzielania informacji o: (i) obowiązującym prawie regulującym dany
stan faktyczny, (ii) możliwościach i konsekwencjach zastosowania konkretnego przepisu, (iii)
skutkach działań i/lub zaniechań (podjęciu lub braku podjęcia danej czynności prawnej czy
faktycznej).
2. Tworzenia ładu korporacyjnego poprzez sporządzanie: statutów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji,
ogólnych wzorów.
3. Sporządzania umów, listów intencyjnych, ofert.
4. Występowania jako pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych i administracyjnych tak przed
sądami jak i urzędami publicznymi, wszystkich instancji.
IV. Innych, np. obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.
Specjalizuję się w świadczeniu usług prawnych w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego, w
szczególności w zakresie:
1. Prawo cywilne, w tym:
1) handlowe (zakładanie spółek, zmiany w KRS),
2) gospodarcze (negocjowanie i tworzenie: umów, ofert, regulaminów),
3) stricte cywilne, np. zniesienie współwłasności,
4) zastępstwa procesowe (sądy wszystkich instancji),
5) spadkowe: dziedziczenie testamentowe i zachowek, dział spadku.
2. Prawo administracyjne, w tym:
1) spraw z ustawy o gospodarce nieruchomościami (odszkodowania, zwrot nieruchomości),
2) zamówień publicznych,
3) budowlanego,

4) podatkowego.
Zapraszam przede wszystkim podmioty zainteresowane pomocą prawną mające siedzibę (miejsce
zamieszkania) w Warszawie oraz miejscowościach z powiatów bezpośrednio sąsiadujących z Warszawą.
Usługi świadczone są przede wszystkim u Klienta (szanując czas Klienta stawię się w siedzibie i/lub
miejscu zamieszkania, w uzgodnionym wcześniej czasie i terminie).
Wynagrodzenie za zlecenie prowadzenia sprawy ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależy od:
(i) stopnia zawiłości sprawy, (ii) wymaganego nakładu pracy oraz (iii) przewidywanego czasu trwania; a w
sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu (sprawy). Wynagrodzenie może być również
ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym od każdej dokonanej w sprawie czynności. Cena
jednorazowej porady prawnej wynosi od 200, pln do 300, pln netto za jedną godzinę wykonywanych
czynności.

%d blogerów lubi to: